مکان و موقعیت جغرافیایی

 

محوطه تاریخی بیستون در 30 کیلومتری شمال شرقی شهر کرمانشاه، جنوب غربی شهر بیستون و در طول جغرافیایی 42 درجه و 27 ثانیه و عرض جغرافیایی 34 درجه و 24 ثانیه واقع شده که ارتفاع آن از سطح دریا 1320 متر است.

اطلاعات

  • سطح دریا : 1320 متر
  • عرصه ملی : 1379 هکتار
  • حریم ملی : 50609 هکتار
  • عرصه جهانی : 116 هکتار
  • حریم جهانی : 34322
  • حریم بلافصل جهانی : 236 هکتار