فرهاد تراش

 

این اثر صخره ای با سطحی تراش خورده با ابعادی در حدود 200 متر پهنا و 36 متر ارتفاع بزرگ ترین صخره تراش خورده شناخته شده در ایران به حساب می آید. درباره انگیزه حجاری و تاریخ فرهاد تراش نظریات متفاوتی وجود دارد که عبارتند از: احداث یک کاخ ساسانی، محلی برای نوشتن کتیبه دیگری از داریوش و یا ایوانی عظیم هم انـدازه طاق کسـری در تیسفـون با نـقش برجسته هایی در دو سوی آن. اما اخیراً باستان شناسان معتقدند که این صفحه ناتمام جهت نوشتن و نمایاندن یک واقعه تاریخی توسط خسرو پرویز پادشاه ساسانی ایجاد شده است.