نیایشگاه مادی

 

در زیر کتیبه و نقش برجسته داریوش، آثاری از یک صفه وجود دارد. این صفه یک و نیم متر ارتفاع، ده و نیم متر طول و هفت متر عرض دارد که به صورت خشکه چین با سنگ های نتراشیده ساخته شده است. راهرویی به عرض یک و نیم متر و طول هفت متر این صفه را به دو بخش تقسیم کرده است. در انتهـای این راهـرو اتاقـی به ابعاد 6/5 ×3/5 متر قرار دارد که دو طرف آنرا شکاف کوه و انتهای آنرا دیواری به عرض یک و نیم متر و طول پنج و نیم متر مسدود می نماید. این صفه به عنوان نیایشگاهی از دوره ماد معرفی شده است.