وقف نامه شیخ علی خان زنگنه

 

در این وقف نامه که به خط ثلث نگاشته شده، شیخ علی خان زنگنه صدر اعظم شاه سلیمان در سال 1093 هجری قمری چهار دانگ از املاک نهر قره ولی و چمبطان را بر سادات فاطمی و دو دانگ را وقف بر مصارف کاروانسرای صفوی بیستون کرده است.

وقف نامه شیخ علی خان زنگنه