پرستشگاه پارتی

 

این اثر که برخی از محققان آن را پرستشگاه پارتی نامیده اند، در واقع چند صفه سنگی است. این صفه ها توسط 10 پله سنگی که در دل کوه کنده شده اند، به همدیگر مرتبط می شوند. برخی از این پله ها در حدود 80 سانتیمتر طول دارند. بر روی صفه های فوقانی حفره هایی در سنگ تراشیده اند که قطر دهانه آنها 35 سانتیمتر است. برخی از باستان شناسان این حفره ها را محل قرار گرفتن آتشدان های فلزی عنوان کرده اند و معتقدند که در دوره اشکانی در این محل مراسم نیایش انجام می شده است. به همین سبب آنرا پرستشگاه پارتی نامیده اند.

پرستشگاه پارتی