معرفی پروژه‌های جاری در محوطه جهاني بیستون

  • پروژه ی ساماندهی و اجرای تأسیسات الکتریکی
  • تبدیل مرکز بازپروری سابق بیستون به موزه و سالن معرفی
  • پروژه نورپردازی و روشنایی در محوطه جهانی بیستون
  • ادامه مرمت پل صفوی بیستون
  • مرمت اضطراری پل خسرو بیستون