انتشارات

 

بیستون؛ دروازه زاگرس
 • نویسنده : نوید چهری
 • انتشارات : طاق‌بستان
بیستون؛ کاوش‌ها و تحقیقات سال‌های 1963- 1967
 • به کوشش : ولفرام کلایس، پیتر کالمایر
 • انتشارات : سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور
شیرین و فرهاد
 • نویسنده : نوید چهری
 • انتشارات : طاق‌بستان
راهنمای گردشگری کرمانشاه (انگلیسی- فارسی)
 • نویسنده: نوید چهری
شیرین و فرهاد (انگلیسی- فارسی)
 • نویسنده : نوید چهری
 • انتشارات : خانه تاریخ و تصویر ابریشمی
Bisotun The Gate Of Zagros
 • By: Meghdad omrani- Navid chehri
 • Publisher by: Tagh- bostan
 
 
مجموعه مقاله های باستان شناسی در بیستون
 • به کوشش: حسین راعی، مژگان خان مرادی