بنای ناتمام ساسانی-کاروانسرای ایلخانی

 

بر اساس کاوش های باستان شناسی مشخص شده است که این بنای سنگی متعلق به دوره ساسانی بوده که به صورت نیمه کاره رها شده و تنها دیوارهای پیرامونی آن ساخته شده است. پس از آن در دوره ایلخانی بر روی بخش شرقی آن کاروانسرایی به طول 85 متر و عرض 80 متر ساخته شد. در اطراف حیاط مرکزی این کاروانسرا 64 حجره و در میان آن مسجد کوچکی وجود دارد. پس از وقوع زلزله ای در دوره ایلخانی کاروانسرا کاربری خود را از دست داد و در دوره تیموری ساخت و سازهایی توسط گروه های کم درآمد و کوچرو ایجاد شد.

بنای ناتمام ساسانی-کاروانسرای ایلخانی