نقش برجسته گودرز دوم

در این نقش برجسته که مابین سال ها ی 38 تا 51 میلادی ایجاد شده، پیروزی گودرز شاه اشکانی بر مهرداد یکی از شاهزادگان اشکانی به تصویر کشیده شده است. نام مهرداد و گودرز به خط یونانی بر بالای نقش برجسته نگاشته شده است.

 

نقش برجسته گودرز دوم