پل بیستون

 

این پل دارای شش دهانه است که که دو دهانه عمدا پر شده و آب تنها از چهار دهانه قابل عبور است. پایه های پل بیستون در اواخر دوره ساسانی ساخته شده ولی همانند سایر بناهای ساسانی بیستون، نیمه تمام رها شده است.در قرن چهارم هجری، امرای کرد حَسنویه این پل را تعمیر و مورد استفاده قراردادند. از این دوره فقط طاق های دهانه دوم و سوم و پشتبندهای مدور آن به جا مانده است. بعدها در دوره ایلخانی، دهانه پنجم پل به همراه پشتبندهای مثلثی بازسازی گردید در دوران صفوی و پهلوی نیز تعمیراتی بر روی پل صورت گرفت.

پل بیستون