سراب بیستون

 

اگر غرب ایران را دروازه آسیا بدانیم بی شک کناره سراب بیستون یکی از اطراق گاه های مهم کاروان هایی است که از این دروازه می گذشتند. وجود این سراب و شرایط طبیعی و مناسب پیرامون آن از دلایل مهم شکل گیری استقرارها در این ناحیه از دوره پارینه سنگی میانی تا دوران معاصر است. در حاشیه شمالی سراب آثار جاده ای قدیمی کشف شده که باستان شناسان معتقدند این جاده بقایای راه شاهی در زمان هخامنشیان می باشد. وجود آثار متعدد در حاشیه سراب نیز دلیلی بر این ادعا می باشد زیرا در گذشته نقش برجسته ها را در مکان هایی ایجاد می کردند که مسیر مهمی بوده تا از طریق آن واقعه و رخداد مهمی به اطلاع عموم رسانده شود.