غار شکارچیان

این غار دارای فضای کوچکی بوده و در دوره پارینه سنگی میانی احتمالاً پناهگاه موقت شکارچیانی بوده که در آنجا لاشه شکار را جهت حمل به اقامتگاه اصلی و قصابی آماده می کردند. علاوه بر ابزارهای سنگی مربوط به دوره پارینه سنگی میانی سفال هایی از دوره های تاریخی تا عصر حاضر در این غار کشف شده است. از این غار بقایای استخوان حیواناتی چون گوزن، غزال، گاو وحشی، اسب سانان و گراز نیز بدست آمده است. علاوه بر غار شکارچیان، چند غار دیگر مربوط به دوره پارینه سنگی میانی در محوطه باستانی بیستون وجود دارد.