نقش برجسته بلاش

 

از میان سه نفر نقش شده بر روی تخته سنگ چند وجهی که معروف به سنگ بلاش می باشد، نقش فرد میانی متعلق به « بلاش » شاه اشکانی بوده که با دست چپ پیاله ایی را در دست گرفته و دست راستش را به طرف آتشدانی دراز کرده و ظاهراً چیزی به داخـل آن می ریزد. بر بدنـه آتشـدان کتیبه ایی در 9 سطر به خط پهلوی اشکانی کنده شده و متن آن بدین صورت است: « این تصویر بلاش شاه شاهان، پسر بلاش شاه شاهان، نوه ....». قدمت این نقش برجسته به قرون اول تا سوم میلادی بر می گردد.