پل خسرو

 

به استناد کاوش های باستان شناسی و مطالعات ژئوفیزیک این پل دارای 10 پایه و 9 دهانه است که امروزه برخی از پایه های آن در زیر خاک پنهان می باشد. پایه های پل از سنگ های تراش خورده بر روی سنگ فرشی که کف رودخانه را به پهنای تقریبی 50 متر پوشانده، بنا شده اند. تاکنون هیچ نشانه ای از طاق ها و روگذر به دست نیامده است و احتمالا این پل نیز همانند سایر بناهای ساسانی بیستون ناتمام مانده است.

پل  خسرو